สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นระดับอำเภอและระดับจังหวัด

14 มกราคม 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประเมินสถานการณ์สุขภาพภายในพื้นที่จังหวัดระนอง -วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น -ออกแบบการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-เกิดแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบจังหวัดระนอง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ภาคประชาสังคม อปท

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 7,100.00 lock_open