สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่

27 พฤษภาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
  • สรุปการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • คณะกรรมการ. กขป. เขต 11 เรียนรู้บทเรียน  ทุ่งตะโกโมเดลและพื้นที่รูปธรรม
  • เกิดผลลัพธ์ของโครงการนี้ มากกว่า ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
  • คณะทำงานโครงการ
  • อปท
  • ผู้ที่ขับเคลื่อนงาน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,100.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 36,100.00 lock_open