สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก

ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก

10 พฤษภาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ประสานความร่วมมือสนับงาน พชอ.คลองท่อมกับ ทีม สสจ.กระบี่/ ทีมสมัชชาสุขภาพ
  • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเชิงประเด็น ทั้ง 6 อำเภอ เพื่อพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพเชิงประเด็นของ พชอ.
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 56 คน จากที่ตั้งไว้ 56 คน
ประกอบด้วย
  • คณะทำงานโครงการ
  • อปท
  • ชุมชน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,800.00 0.00 18,404.00 0.00 0.00 0.00 24,204.00 lock_open