สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

การถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้จากการทำงานระดับพื้นที่

การถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้จากการทำงานระดับพื้นที่

1 มีนาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอดบทเรียนการเรียนรู้ในพื้นที่การดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 6 คน จากที่ตั้งไว้ 6 คน
ประกอบด้วย
  • พื้นที่ดำเนินโครงการ
  • ตัวแทนคณะทำงานโครงการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 lock_open