สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ

ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ

2 พฤศจิกายน 2561
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ทบทวนการดำเนินโครงการ
  • แลกเปลี่ยน
  • สรุปผลการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • คณะทำงานจังหวัดมีความเข้าใจในเป้าหมายและผลลัพธ์ กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ
  • ประสานความร่วมมือทีมคณะทำงานติดตามสนับสนุนกองทุนฯ
  • เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงประเด็น 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 23 คน
ประกอบด้วย
  • คณะทำง่านโครงการ
  • อปท
  • ผู้ที่ขับเคลื่อนดำเนินโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 16,290.00 0.00 0.00 0.00 16,290.00 lock_open