สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ

ประชุมทีมสนับสนุนคณะทำงานระดับเขตฯ

11 มกราคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ทบทวนการดำเนินงาน
  • รายงานผลการดำเนินงาน
  • วางแผนการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • คณะทำงานจังหวัดระนองมีความเข้าใจในเป้าหมายและผลลัพธ์ กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ
  • บันทึกรายงานในระบบออนไลท์
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 48 คน จากที่ตั้งไว้ 48 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ อปท จนท / ผู้ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,800.00 0.00 71,832.00 0.00 0.00 0.00 77,632.00 lock_open