สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

19 มกราคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ติดตามผลการดำเนินงาน
  • นำเสนอผลการดำเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีข้อมูลสถานการณ์ภายในพื้นที่
  • มีการวางแผนการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 lock_open