สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

22 กุมภาพันธ์ 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
  • แลกเปลี่ยนการดำเนินงานกับทีมจังหวัดนครศรีฯ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 6,080.00 0.00 0.00 0.00 7,080.00 lock_open