สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

7 มีนาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • รายงานผลการดำเนินงาน
  • แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็น
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุ
  • มีการวางแผนปฏิบัติการ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ อปท จนท / ตัวแทนชุมชน ที่ขับเคลื่อนงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 3,968.00 0.00 0.00 0.00 5,968.00 lock_open