สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

27 มีนาคม 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • มีการรายงานผลการดำเนินงานประเด็นปัจจัยเสี่ยงด้านเด็ก เยาวชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • มีข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของเด็กภายในพื้นที่
  • มีแผนการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 2,840.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00 lock_open