สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

แผนสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นผู้สูงอายุ / ปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่

แผนสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์เชิงประเด็นผู้สูงอายุ / ปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่

26 เมษายน 2562
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี รายงานผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ประสานความร่วมมือทีมคณะทำงานติดตามสนับสนุนกองทุนฯ
  • มีการขับเคลื่อนงานที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 19 คน จากที่ตั้งไว้ 19 คน
ประกอบด้วย

-คณะทำงานโครงการ -อปท -จนทที่เกี่ยวข้องการขับเคลื่อนงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 7,944.00 0.00 0.00 0.00 10,444.00 lock_open