สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2

วางแผนงานหลักสูตร

วางแผนงานหลักสูตร

30 มีนาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงานหลักสูตร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วางแผนงานหลักสูตร

  1. VDO
  2. หนังสือ
  3. VDO ทีมอาจารย์หลักสูตร > การถ่านทำ (ตัดต่อ) > แขวนเว็บ
  4. VDO แขวนเว็บ
  5. รายชื่อผู้เรียนแต่ละหลักสูตร > แขวน web
  6. โครงการปฏิบัติการ 15 โครงการ > แขวนเว็บ
  7. นำผลประเมินทุกหลักสูตรแขวนเว็บ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open