สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการโครงการ

29 ธันวาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo zoomzoom
 • photo zoomzoom
 • photo zoomzoom
 • photo zoomzoom
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open