สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสร้างความสัมพันธ์เพื่อการบริหารเครือข่าย

ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสร้างความสัมพันธ์เพื่อการบริหารเครือข่าย

13 ธันวาคม 2564
NuchiNuchi
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

...

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

....

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open