สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7 ครั้งที่4/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7 ครั้งที่4/2564

8 เมษายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7 ครั้งที่4/2564

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่7 ครั้งที่4/2564

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 26,900.00 0.00 0.00 0.00 31,900.00 lock_open