สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางร่วมกับทีมถอดบทเรียน

การประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางร่วมกับทีมถอดบทเรียน

12 พฤศจิกายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

การประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางร่วมกับทีมถอดบทเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางร่วมกับทีมถอดบทเรียน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
34,000.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 47,500.00 lock_open