สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดทำรายงานงวดโครงการ สวนส.

จัดทำรายงานงวดโครงการ สวนส.

12 พฤศจิกายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดทำรายงานงวดโครงการ สวนส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำรายงานงวดโครงการ สวนส.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 8,564.00 205.00 0.00 0.00 8,769.00 lock_open