สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2

ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2

13 สิงหาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมประเมินผลการดำเนินงาน ศวสน. เฟส2

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 lock_open