สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมนำเสนอการประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางกับทีมถอดบทเรียน

ประชุมนำเสนอการประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางกับทีมถอดบทเรียน

24 มิถุนายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมนำเสนอการประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางกับทีมถอดบทเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมนำเสนอการประเมินผลการดำเนินงานพืชร่วมยางกับทีมถอดบทเรียน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 1,500.00 11,624.00 306.00 110.00 0.00 16,540.00 lock_open