สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสน.

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสน.

19 พฤษภาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสน.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสน.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,770.00 0.00 0.00 0.00 1,770.00 lock_open