สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดเตรียมเอกสารการเงินโครงการศวสนเพื่อส่งตรวจสอบภายใน

จัดเตรียมเอกสารการเงินโครงการศวสนเพื่อส่งตรวจสอบภายใน

27 กรกฎาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดเตรียมเอกสารการเงินโครงการศวสนเพื่อส่งตรวจสอบภายใน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดเตรียมเอกสารการเงินโครงการศวสนเพื่อส่งตรวจสอบภายใน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
8,260.00 0.00 0.00 0.00 355.00 0.00 8,615.00 lock_open