สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนงานสื่อสาธารณะ

ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนงานสื่อสาธารณะ

25 พฤศจิกายน 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนงานสื่อสาธารณะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนงานสื่อสาธารณะ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,500.00 0.00 19,308.00 0.00 0.00 0.00 25,808.00 lock_open