สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

25 กรกฎาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมประเมินภายใน โครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมเรียนรู้
1.หลักการแนวคิดการติดตามประเมินผลโครงการ
2.การประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการ 3.การพัฒนากรอบแนวคิดการประเมินตามขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 4.จัดทำกรอบแนวคิดและเครื่องมือในการประเมินโครงการ ศวสน. ทั้ง 9 ประเด็น ประกอบด้วย 1.)ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง
2.)ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
3.)ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร
4.)การท่องเที่ยวโดยชุมชน
5.)ประเด็นการพัฒนากลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (กลไกกองทุนตำบล กลไก พชอ.)
6.)การแพทย์พหุวัฒนธรรม 5 จังหวัดชายแดนใต้
7.)การจัดการปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางสันติสุขภาวะ 5 จังหวัด ชายแดน
8.)การจัดการภัยพิบัติโดยขุมชน อันดามัน และ นราธิวาส
9.)งานสื่อสาธารณะ 14 จังหวัด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมประเมินภายในทั้ง 9 ประเด็น วางแผนการดำเนินกิจกรรมการประเมินตามกรอบ HIA โดยคีย์แผนงานและงบประมาณแบบออนไลน์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,000.00 1,000.00 82,340.00 5,249.00 0.00 0.00 99,589.00 lock_open