สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดทำ Guildline แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

จัดทำ Guildline แนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

8 พฤศจิกายน 2563
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ทบทวนเอกสารระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
  • ปฏิบัติการร่างเอกสารระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ (ร่าง) เอกสารแนวปฏิบัติระบบบริการสุขภาพรูปแบบการจัดการระบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม โดยใช้กลไก อสม.ร่วมกับ รพ.สต. และเชื่อมกับการดำเนินงานของกองทุนตำบล (ร่างที่ 1)

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open