สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบสร้างเสริมสุขภาพแบบพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

5 พฤศจิกายน 2563
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมทีมวิชาการพัฒนา Guildline แนวทางการจัดบริการระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ออกแบบการขับเคลื่อนงานระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมการดำเนินงาน - พัฒนาแนวทางระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม เพื่อใช้ในระดับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต.โดยมีแนวทาง ประกอบด้วย 1) Humannisation Health 2) การส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู 3) Ecosystem - การสร้างพี่เลี้ยงและนักสื่อสารระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม - การจัด workshop ทำความเข้าใจกับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติ ระดับโรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. และ อสม. - เอาแนวทางไปปรับที่โรงพยาบาล โดยพี่เลี้ยง/นักสื่อสาร ไปช่วย - การปรับแนวทางไปสู่มาตรฐาน HA

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open