สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

จัดเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

6 เมษายน 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564

12.00 - 17.00 น. คณะทำงานวางแผนปฏิบัติการและจัดทำข้อมูลนำเข้าการประชุม

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น. หลักการแนวคิด การทำแผนปฏิบัติการและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

09.30 - 10.00 น. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
ร่วมเติม เสริม แต่ง การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย นายไมตรี  พุทธวงษ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

10.00 - 10.20 น นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มอันดามัน โดย ทีมวิชาการ

10.20 - 14.30 น แบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำแผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตลาด สื่อ ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการในภาวะวิกฤต

14.30 - 15.30 น นำเสนอ (ร่าง) แผนงานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดย ตัวแทนกลุ่ม

15.30 สรุปผล และปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนงาน และโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1 การพัฒนาศักยภาพคน 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและพหุวัฒนธรรม
3 สร้างเครือข่าย สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว 4 พัฒนาการตลาด สื่อ ประชาสัมพันธ์ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 6 การจัดการในภาวะวิกฤต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open