สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ยกร่างแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ยกร่างแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

19 มีนาคม 2564
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ และโครงการ จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ร่างแผนปฏิบัติการ และโครงการ จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน เพื่อนำเข้าเวทีจัดทำแผนปฏิบัติการ และโครงการ จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open