สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

27 ตุลาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีทบทวนร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน
เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 27 – 28  ตุลาคม 2563 ณ พีซ ลากูน่า รีสอร์ท (Peace Laguna Resort) อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 10.00 - 17.30 น. ทบทวนร่างยุทธศาสตร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อนำเข้าเวที โดย คณะทำงาน
18.00 รับประทานอาหารเย็น

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 09.15 น. หลักการแนวคิด การจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ผศ.ดร พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 09.15 - 09.45 น ผลการประเมิน สถานการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้วิกฤต COVID-19
ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ โดย ทีมวิชาการ 10.00 - 11.30 น แบ่งกลุ่ม ตามประเด็นสถานการณ์ 11.30 - 12.00 น นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ตัวแทนกลุ่ม 13.00 - 15.00 น. แบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน 15.00 - 15.30 น นำเสนอ (ร่าง) ร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามัน โดย ตัวแทนกลุ่ม 15.30 สรุปผล และปิดการประชุม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 6 ประเด็น ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและพหุวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย สินค้า บริการแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการตลาด สื่อ ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการในภาวะวิกฤต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
41,500.00 11,000.00 219,676.00 1,185.00 0.00 0.00 273,361.00 lock_open