สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน

20 กรกฎาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เข้าใจหลักการและเหตุผลของการดำเนินงานโครงการ ศวนส
2.เข้าใจวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ของแผนงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.กรอบการดำเนินงาน 2.แผนงานกิจกรรมในการลงพื้นที่ 3.สร้างตัวชี้วัดในการเก็บข้อมูล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open