งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมในจังหวัดนราธิวาส

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินกิจกรรมในจังหวัดนราธิวาส

3 กรกฎาคม 2563
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ศึกษาสถานการณ์การจัดการภัยพิบัติในจังหวัดนราธิวาส
  2. วางแผนการดำเนินกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ในจังหวัดนราธิวาส
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายชื่อคณะทำงาน และกิจกรรม แผนงานการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน จังหวัดนราธิวาส

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00