สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง

ประชุมปรึกษาหารือประเด็นความมั่นคงทางอาหาร พืชร่วมยาง จังหวัดชุมพรและระนอง

ประชุมปรึกษาหารือประเด็นความมั่นคงทางอาหาร พืชร่วมยาง จังหวัดชุมพรและระนอง

28 กุมภาพันธ์ 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรึกษาหารือประเด็นความมั่นคงทางอาหาร พืชร่วมยาง จังหวัดชุมพรและระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ทราบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพืชร่วมยาง/สวนยางยั่งยืน จังหวัดชุมพร จำนวน 13 ราย
  2. ทราบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพืชร่วมยาง/สวนยางยั่งยืน จังหวัดระนอง จำนวน 5 ราย
  3. ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน
  4. รูปแบบการทำพืชร่วมยางในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างแตกต่างกัน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 3,500.00 lock_open