สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง

ประชุมวางแผน ออกแบบการเก็บข้อมูล จากการดำเนินงาน ประเด็นพืชร่วมยาง จ.ระนองและชุมพร

ประชุมวางแผน ออกแบบการเก็บข้อมูล จากการดำเนินงาน ประเด็นพืชร่วมยาง จ.ระนองและชุมพร

31 มีนาคม 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผน ออกแบบการเก็บข้อมูล จากการดำเนินงาน ประเด็นพืชร่วมยาง จ.ระนองและชุมพร

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการ เครือข่ายกยท.ของแต่ละจังหวัด เกษตรกรพื้นที่เป้าหมาย ภาคประชาสังคม และผู้ดูแลโครงการ
 2. ทราบปัญหาและอุปสรรคของการทำสวนยาง
 3. ทราบการดำเนินงานสวนยางยั่งยืนที่ผ่านมาของจังหวัดระนองและชุมพร   1. สุจินต์ ศรีเกษ (เกษตรกรต้นแบบ ทำเกษตรรูปแบบแบบผสมผสาน มีไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจร่วมสวนยาง ทำปศุสัตว์ เลี้ยงปลาร่วมด้วย)
    2. บ่าหรี หมาดหมัน (เกษตรกรต้นแบบ ทำเกษตรรูปแบบแบบผสมผสาน) เมื่อปีที่แล้วทำแผงโซล่าเซลล์ มีปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และพืชผักในแปลง (แหล่งอาหารปลอดภัย) ซึ่งมีเกษตรอำเภอและพชอ. เข้ามาดูแลด้วย เช่นเดียวกับสวนคุณพูนธวัช
      และสมศักดิ์ ไชยนาสัก ซึ่งเป็นเกษตรต้นแบบของอำเภอสุขสำราญ กำลังผลิตพื้นที่เกษตร 1 ไร่ ทำโคกหนองนาโมเดลและผลิตสวนผสมด้วย ควบคู่การทำโซล่าเซลล์และสวนยางยั่งยืน   3. พูนธวัช เล่าประวัติชัย มีข้อเสนอในการพัฒนา คือ ทำอย่างไรให้มีศูนย์เรียนรู้กับสถาบันการศึกษา และทำความร่วมมือกับกยท.ระนอง สวนสุนันทา และวิทยาลัยชุมชน ในการช่วยพัฒนาสวนยางยั่งยืน สวนยางยั่งยืนได้จัดรูปแบบออกเป็น 3 ส่วน
      คือ บริการที่พักและจัดอบรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการแหล่งเรียนรู้ (อาจจะต้องพัฒนาหลักสูตร) จัดโปรแกรมเรียนรู้ (สวนยางยั่งยืน 2 แบบ วนเกษตร และผสมผสาน) การบริหารจัดการน้ำ (พลังงาน) และระบบจัดการน้ำที่ใช้โซล่าเซลล์
      พืชผักสมุนไพร ปศุสัตว์
    4. ฉลองชาติ ยังปักษี ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร: ดำเนินงานภายใต้ concept หลัก “สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีพอเพียง แบ่งปัน ดิน (ไม่ใช้สารเคมี) น้ำ (สมบูรณ์) ป่า (ร่วมกับยางพารา สู่การทำสวนยางอย่างยั่งยืน)
      อาหาร และพลังงาน” มียางร่วมกับพืชผัก ไม้ผล และไม้อื่นๆ
    5. ผู้ประสานงานเครือข่ายข้าวไร่ของจังหวัดชุมพร: มีการขับเคลื่อนงานพันธุกรรมข้าวไร่และผลักดันในระดับจังหวัด แต่มีปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่ยังไม่มีพื้นที่ปลูก ซึ่งงานวิจัยบอกว่าข้าวไร่สามารถปลูกในพื้นที่ร่มเงาได้ โดยผลวิจัยออกมาว่าการปลูก
      ข้าวในที่ร่มได้ผลผลิตสูงกว่าในที่โล่ง (งานวิจัย ดร.ร่มจิต) จึงใช้พื้นที่ของนาชะอัง/กลุ่มวิสาหกิจนาเกษตรชะอัง เป็นพื้นที่ทดลอง/วิจัย และทำเรื่องเมล็ดพันธุ์ ก่อเกิดเป็นกลุ่มนักวิจัยชุมชนทำเรื่องข้าวไร่ ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตที่ดีกว่าการปลูกในที่
      โล่งทำให้มีผู้ที่สนใจมาก แต่ก็ยังเกิดปัญหาของแหล่งผลิตพันธุ์ข้าวที่ไม่เพียงพอ (พื้นที่และระบบแหล่งน้ำที่ไม่เหมาะสม)
    6. กำนันสมศักดิ์ ไชยนาสัก: เตรียมพื้นที่ทำโคก หนอง นา มียางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล(ทุเรียน) และระบบน้ำดีมาก   7. ยืนยง นุ่นลอย: (พื้นที่ 3 x 7) ปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ผสมผสานในแปลงสวนยาง ด้วยปัญหายางพาราเป็นโรครากขาว จึงต้องปลูกพืชชนิดอื่นแซม พื้นที่ด้านหลังเป็นบ่อปลา (ป่าชายเลน)
 4. ออกแบบรูปแบบแปลน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ ระยะปลูก ผลผลิตที่ได้ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,020.00 4,952.00 7,972.00 lock_open