สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง

ประชุมติดตามความก้าวหน้าประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เรื่องพืชร่วมยาง จังหวัดชุมพร ระนอง นราธิวาส และนครศรีธรรมราช

ประชุมติดตามความก้าวหน้าประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เรื่องพืชร่วมยาง จังหวัดชุมพร ระนอง นราธิวาส และนครศรีธรรมราช

15 มิถุนายน 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามความก้าวหน้าและร่วมให้ข้อเสนอแนะ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เรื่องพืชร่วมยาง จังหวัดชุมพร ระนอง นราธิวาส และนครศรีธรรมราช

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการ เครือข่ายกยท.ของแต่ละจังหวัด เกษตรกรพื้นที่เป้าหมาย ภาคประชาสังคม และผู้ดูแลโครงการ
  2. ทราบผลการดำเนินการขับเคลื่อนพืชร่วมยางของแต่ละจังหวัด เช่น เกิดกลไกการทำงานขับเคลื่อน ร่างโมเดลพืชร่วมยาง เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในพื้นที่ตนเอง เป็นต้น
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,500.00 lock_open