สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง

ประชุมวางแผนการดำเนินงานพืชร่วมยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมวางแผนการดำเนินงานพืชร่วมยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

21 มิถุนายน 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานพืชร่วมยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับกยท. 3 สาขา ได้แก่ สาขานาบอน ฉวาง และร่อนพิบูลย์

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เครือข่ายกยท. จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมจำนวน ุ6 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกยท. จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 1 คน สาขาร่อนพิบูลย์จำนวน 2 คน สาขานาบอนจำนวน 1 คน สาขาฉวาง 1 คน และท่าศาลา (เข้าร่วมเรียนรู้) จำนวน 1 คน เกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน
  2. ได้เครือข่ายนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ไสใหญ่ ร่วมถอดบทเรียนและวิเคราะห์สังเคราะห์แปลงต้นแบบ
  3. ได้พื้นที่เป้าหมายและเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 13 คน ประกอบด้วยเกษตรในพื้นที่นาบอน 5 คน ฉวาง 3 คน และร่อนพิบูลย์ 5 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 lock_open