สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง

ประชุมติดตามการดำเนินงานพืชร่วมยาง จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง

ประชุมติดตามการดำเนินงานพืชร่วมยาง จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง

24 กันยายน 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามการดำเนินงานและร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ประเด็นการทำพืชร่วมยาง จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. มีกลไกคณะทำงานความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นอาหารปลอดภัย-ยาง ที่ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อม/สมัชชาสุขภาพชุมพร เครือข่ายธนาคารต้นไม้ สภาองค์กรชุมชน และรพสต.บ้านทับช้าง อ.ทุ่งตะโก
 2. ได้ข้อเสนอและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของ กยท.-สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
 3. เกษตรแปลงต้นแปลงและเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเรียนรู้รูปแบบการเกษตรผสานผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 110 ราย
 4. เกษตรกรเป้าหมาย ทำพืชร่วมร่วมยาง 100%
 5. ครัวเรือนเป้าหมายที่ทำพืชร่วมยาง มีผลผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนทุกครัวเรือน
 6. เศรษฐกิจครัวเรือนเป้าหมายดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือน และมีรายจ่ายลดลงเฉลี่ย 3000 บาท ต่อเดือน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 lock_open