สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง

ทีมประเมินลงติดตามและถอดบทเรียนการทำพืชร่วมยางในพื้นที่ (จ.นราธิวาส)

ทีมประเมินลงติดตามและถอดบทเรียนการทำพืชร่วมยางในพื้นที่ (จ.นราธิวาส)

20 กันยายน 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามและถอดบทเรียนการทำพืชร่วมยางในพื้นที่ (จ.นราธิวาส) จำนวน 6 แปลง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้พื้นที่ต้นแบบการทำพืชร่วมยาง จำนวน 6 แปลง ประกอบด้วย 1. แปลงนายเด่น พรหมจันทร์ (อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส) 2. แปลงนายแจ้ง อินทิมา (อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส) 3. แปลงนายสมศักดิ์ พรหมชาติ (อ.เมือง จ.นราธิวาส) 4. แปลงนายมะหะมะซาเบท์ มาหะมะ (อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส) 5. แปลงนายนฤชาติ ศรีสุวรรณ (อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส) และ 6.แปลงนางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง (อ.เมือง จ.นราธิวาส)
  2. ได้รูปแบบแปลนจำนวน 6 รูปแบบ มีการวิเคราะห์ขนาดพื้นที่ ระยะปลูก ผลผลิตที่ได้ และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 lock_open