สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีงานสร้างสงขลาสู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "สร้างสุขสงขลาในวิถีใหม่ Songkhla New Normal"

เวทีงานสร้างสงขลาสู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 "สร้างสุขสงขลาในวิถีใหม่ Songkhla New Normal"

17 มิถุนายน 2564
Subaida madsamanSubaida madsaman
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ซักซ้อมก่อนวันปฏิบัติจริง
  2. เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดผ่าน เฟสบุ๊ค
  3. ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในเวที
  4. การออกแบบประชาสัมพันธ์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. การเชื่อมโยงการสื่อสาร 2. การปฏิบัติการถ่ายทอดสด 3. ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ผ่านช่องทาง : Facebook page สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช
- Link : https://www.facebook.com/scmanews/videos/864170507521012 4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ poster
- ผ่านช่องทาง : Facebook pageสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผลลัพธ์ 1. การบันทึกเพื่อการเข้ารับชมย้อนหลัง 2. การปรับรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 6,148.00 0.00 0.00 0.00 8,148.00 lock_open