สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19"

เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19"

3 พฤษภาคม 2564
Subaida madsamanSubaida madsaman
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. วางแผนเพื่อกำหนดเรื่องราว เนื้อหา ที่ต้องการจะนำเสนอในรายการ
  2. หาข้อมูล เตรียมเนื้อหา บุคคลที่จะเข้าร่วมรายการ แล้วนำมารวบรวม สังเคราะห์ จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหา ให้เป็นโครงร่างรายการ
  3. จัดทำสคริปและบทที่จะใช้สัมภาษณ์ในรายการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ประเด็นความมั่นคงทางอาหารได้มีการอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย และเพียงพอต่อผู้บริโภค ในช่วงวิกฤติโควิด – 2019 2. เกิดการเชื่อมโยงและรูปแบบการผลิตอาหารให้เพียงพอในชุมชน 3. แนวทางการใช้ตลาด ออนไลน์ เพื่อการจำหน่ายสินค้าในชุมชน 4. เกิดรายการวิทยุโดยนำเสนอผ่านรายการ ลิกอร์ News Update ผ่านช่องทาง : Facebook page สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผลลัพธ์ 1. การขยายเครือข่ายผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ระหว่างชุมชน 2. ขยายเครือข่ายสินค้าชุมชนสู่สหกรณ์ร้านค้าในโรงพยาบาล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 2,048.00 0.00 0.00 0.00 4,548.00 lock_open