สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19"

เวทีปฏิบัติงานสื่อสาร รายการ ลิกอร์ News Update ประเด็น "อยู่รอด ปลอดภัย ในวิกฤติ COVID - 19"

17 เมษายน 2564
Subaida madsamanSubaida madsaman
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. วางแผนเพื่อกำหนดเรื่องราว เนื้อหา ที่ต้องการจะนำเสนอในรายการ
  2. หาข้อมูล เตรียมเนื้อหา บุคคลที่จะเข้าร่วมรายการ แล้วนำมารวบรวม สังเคราะห์ จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหา ให้เป็นโครงร่างรายการ
  3. จัดทำสคริปและบทที่จะใช้สัมภาษณ์ในรายการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามการการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่าย ประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ ด้านเด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ผลผลิต 1. เกิดการหารือในระดับสาธารณะเพื่อให้เห็นถึงการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายในช่วงวิกฤติโควิด – 2019
2. การขับเคลื่อนงานของเครือข่ายร่วมกับภาคีอื่นๆ เพื่อการรู้เท่าทัน เพื่อการรับมือกับวิกฤติโควิด – 2019 3. เกิดรายการวิทยุโดยนำเสนอผ่านรายการ ลิกอร์ News Update ผ่านช่องทาง : Facebook page สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช ผลลัพธ์ 1. การขยายผลและเห็นรูปแบบการทำงานโดยใช้ช่วงของกลุ่มวัย โดยเป็นบริบทของพื้นที่ 2. เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต พื้นที่ 11 นำไปเป็นแนวยุทธศาสตร์ รายประเด็น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,500.00 0.00 2,048.00 0.00 0.00 0.00 4,548.00 lock_open