สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

Live สด : รายการ "แกะรอยวิถีอันดามัน" ตอน แกะรอยวิถีพังงา : ความมั่นคงทางอาหาร

Live สด : รายการ "แกะรอยวิถีอันดามัน" ตอน แกะรอยวิถีพังงา : ความมั่นคงทางอาหาร

10 เมษายน 2564
Subaida madsamanSubaida madsaman
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ลงพื้นที่ "เกาะเคียมใต้" อ.เมือง จ.พังงา นำเสนอความมั่นคงทางด้านอาหาร และอาชีพ
 2. เตรียมความพร้อมในสัมภาษณ์และถ่ายทอดสด
 3. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. "เกาะเคี่ยมใต้" ซึ่งตั้งอยูใน อำเภอเมืองพังงา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพพื้นถิ่นชุมชน ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพประมง ที่นี่เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สำคัญของพังงาอีกแห่งหนึ่ง ทั้งเลี้ยงหอยนางรม ปลาในกระชัง หาปู หาหอย และมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายส่งให้กับร้านอาหาร โรงแรม หรือบางส่วนจะมีพ่อค้าคนกลางรับไปขายอีกที ในสถานการณ์โควิด ทำให้การขายอาหารทะเล ได้ไม่ดีเหมือนก่อน ลูกหลานที่เคยทำงานโรงแรมกลับมา ทำให้ชุมชนเกิดแนวคิดเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น จึงเปิดตลาดชุมชน เกาะเคี่ยมใต้ ซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้แวะไปสัมผัส และสื่อมวลชนยังได้เข้าไปสนับสนุนพื้นที่ชุมชนที่ สร้างการมีส่วนร่วมในการเข้าไปส่งเสริมอาชีพพื้นถิ่นชุมชน สร้างความมั่นคงทั้งด้านอาหารและเศรษฐกิจ
 2. Live สด : รายการ “แกะรอยวิถีอันดามัน” ผ่านช่องทาง : เพจ PACTV สมาคมสื่อวิทยุโทรทัศน์พังงา อันดามัน (ผู้ชมและผู้ฟังเข้าถึง 25,000 คน) Link : https://fb.watch/9JbL7CRj9C/
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 lock_open