สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องข้าวไร่ชุมพร

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ เรื่องข้าวไร่ชุมพร

15 เมษายน 2564
Subaida madsamanSubaida madsaman
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประสานงานเครือข่าย
 2. เขียนสคริป
 3. เตรียมอุปกรณ์และตัวละคร
 4. ถ่ายทำและบันทึกเรื่องราวเพื่อนำมาตัดต่อ
 5. ตัดต่อคลิปตามความถนัดและเทคนิคของแต่ละบุคคล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กลุ่มเกษตรกรข้าวไร่ชุมโค ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กลุ่มเกษตรกรข้าวไร่นาชะอัง (นายวิสูตร กาลพัฒน์) อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กลุ่มข้าวไร่นาพญา (นายนิพนธ์ ฤทธิชัย) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร (รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา) ภายใต้การดำเนินงานเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพระดับเครือข่ายเครือข่ายข้าวไร่ชุมพร โดยเน้นเรื่องพันธุ์ข้าวไร่ 12 สายพันธุ์ มีเครือข่ายและสมาชิกข้าวไร่ 73 ราย มีพื้นที่ปลูก 1,100ไร่ มีรายได้จากการขายพันธุ์ข้าวได้ตันละ 100,000 บาทข้าวสารตันละ 65,000 บาทตามสโลแกน “กินแล้วดีต่อสุขภาพ” ภายในปี 2564 โดยมีเวทีเรียนรู้และขยายฐานสมาชิก การจัดตั้งกลุ่มและสถาบันเกษตรกร การพัฒนาแกนนำเกษตรกรและพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การเพิ่มคุณค่าและมูลละค่าข้าวไร่ ผลิตภัณฑ์ข้าวไร่ ตลาดท้องถิ่น เรียนรู้การแปรรูปข้าวไร่ และเวทีสาธารณะ
 2. คลิปวีดีโอ ผ่านช่องทาง : Facebook page สมาคมประชาสังคมชุมพร

- Link : https://fb.watch/8UzWmzcOTa/ มีผู้รับชม  199 มีผู้เข้าถึง 529 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,404.00 0.00 0.00 0.00 4,404.00 lock_open