สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12

การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ระหว่างการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12

13 กรกฎาคม 2564
Subaida madsamanSubaida madsaman
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. เชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดการจัดการงานสร้างสุขภาคใต้ ผ่านทางสถานีวิทยุท้องถิ่น FM 96 ยูนิตี้ เรดิโอ จ.กระบี่
  2. การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ Page Facebook,Line กลุ่มต่างๆ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สร้างการรับรู้ในจังหวัดกระบี่ผ่านวิทยุและช่องทางออนไลน์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open