สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา ครั้งที่ 2

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา ครั้งที่ 2

27 กุมภาพันธ์ 2564
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประชุมหารือและวางแผนงานในการลงพื้นที่ เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.เมือง จ.นราธิวาส
  2. แบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานและบริบทของแต่ละบุคคล
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้พื้นที่ในการทำงานที่สอดคล้องกับประเด็นที่ขับเคลื่อน
  2. สามารถเผยแพร่ผลงานได้
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 550.00 lock_open