สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำประเด็นความมั่นคงทางอาหาร : พืชร่วมยาง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

20 กุมภาพันธ์ 2564
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประสานงานกับแปลงต้นแบบ
  2. ลงพื้นที่ สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อเผยแพร่แนวทางการทำสวนยางยั่งยืนแบบพืชร่วมยางในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
  3. เขียนบทความ / ตรวจสอบ/จัดหน้า
  4. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. งานเขียน จำนวน 1 ชิ้น เรื่อง “ชาวสวนนราฯ ปลูกพืชร่วมยาง ลดรายจ่าย สร้างรายได้เพิ่ม”
  2. ผู้สนใจเข้าใจแนวทางการทำสวนยางแบบพืชร่วมยาง
  3. นำไปใช้เผยแพร่และขับเคลื่อนในการทำงานในพื้นที่
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 6,080.00 0.00 0.00 0.00 6,080.00 lock_open