สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา

ประชุมคณะทำงานเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้ จ.สงขลา

20 มกราคม 2564
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมหารือทบทวนแผนงานที่ได้รับมอบหมาย และวางแผน แบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานในระยะต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้แผนการทำงานในระยะต่อไปที่สอดคล้องกับประเด็นที่ขับเคลื่อน
  2. สามารถเผยแพร่ผลงานได้
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00 lock_open