สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา มุ่งสู่ ‘สงขลามหานครอินทรีย์’)

สัมภาษณ์โมเดลความมั่นคงทางอาหาร (ศูนย์เรียนรู้บ้านภูลิตา มุ่งสู่ ‘สงขลามหานครอินทรีย์’)

16 มกราคม 2564
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย
  2. ลงพื้นที่สัมภาษณ์
  3. เขียนบทความ จัดหน้า
  4. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. งานเขียน จำนวน 1 ชิ้น เรื่อง “ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านภูลิตา มุ่งสู่ ‘สงขลามหานครอินทรีย์’
  2. ผู้สนใจได้แนวทางด้านการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,584.00 0.00 0.00 0.00 1,584.00 lock_open