สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง 12 ไร่พอเพียง (ความมั่นคงทางอาหาร)

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง 12 ไร่พอเพียง (ความมั่นคงทางอาหาร)

13 กุมภาพันธ์ 2564
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมทีม เพื่อวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการสื่อสารในประเด็นที่ขับเคลื่อน
 2. ประสานงาน ลงพื้นที่ สัมภาษณ์และถ่ายทอดสด
 3. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. 12 ไร่พอเพียง ในยุคที่ราคายางตกต่ำทำอย่างไรให้สามารถดำรงค์ชีพได้ด้วยตนเอง เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา แต่ในสวนยางพาราไม่ได้มีแค่ต้นยาง  ปลูกผักเหลียงในร่องยางปลูกผลไม้พื้นถิ่นไว้บริโภคและปลูกไม้เศรษฐกิจจำนวนพันกว่าต้นในร่องยางรวมถึงการเลี้ยงผึ้งด้วย #สวนยางยั่งยืน# ปลูกพืชร่วมยาง รายได้เฉลี่ย 15000 บาทต่อเดือน
 2. Live สด : ผ่านช่องทาง Facebook page สมาคมประชาสังคมชุมพร
  Link : https://fb.watch/4BrgLFUKMZ/
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 lock_open