สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง ทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ความมั่นคงทางอาหาร)

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ เรื่อง ทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ความมั่นคงทางอาหาร)

12 กุมภาพันธ์ 2564
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมทีม เพื่อวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการสื่อสารในประเด็นที่ขับเคลื่อน
 2. ประสานงาน ลงพื้นที่ สัมภาษณ์และถ่ายทอดสด
 3. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทำอย่างไรให้หลุดพ้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำอย่างไรให้มีความมั่นคงยั่งยืนในการดำรงค์ชีพ มะพร้าวร่วมยางโดยสวน คุณมาลิณี วงศ์สุวัฒน์ ในเนื้อที่ 30 ไร่ การเก็บผลผลิต 45 วันเก็บผลผลิตครั้ง รายได้เฉลี่ย 25,000 บาทต่อครั้ง และในเนื้อที่ 30 ไร่ยังสามารถปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่นได้อีก เช่น ลองกอง ขนุน เงาะ และไม้เศรษฐกิจ นำไปสู่การสร้างรายได้ที่มีความมั่นคงเลี้ยงครอบครัวได้
 2. Live สด : ผ่านช่องทาง Facebook page สมาคมประชาสังคมชุมพร
  Link : https://fb.watch/4Bps1h94Kc/
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,404.00 0.00 0.00 0.00 2,404.00 lock_open