สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ ประชุมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำเฟสบุ๊คไลฟ์ ประชุมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

11 กุมภาพันธ์ 2564
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมทีม เพื่อวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการสื่อสารในประเด็นที่ขับเคลื่อน
 2. ประสานงาน ลงพื้นที่ สัมภาษณ์และถ่ายทอดสด
 3. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านฝ่ายคลองน้ำจืด จ.ระนอง ทำสวนยางแก้จน พึ่งพาตนเอง ลดความเสี่ยงเรื่องราคายางพาราตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอ หันมาปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกยางเป็นปลูกพืชร่วมยางเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 2. Live สด : ผ่านช่องทาง Facebook page สมาคมประชาสังคมชุมพร
  Link : https://fb.watch/4BoMQHDGKz/
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 lock_open