สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ในสวนยาง พืชร่วมยาง สวนยางยั่งยืน

ลงพื้นที่เพื่อจัดทำคลิปวีดีโอ และไลฟ์สด เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์ในสวนยาง พืชร่วมยาง สวนยางยั่งยืน

27 มกราคม 2564
วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. ประชุมทีม เพื่อวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมายในประเด็นที่ขับเคลื่อน
 2. กำหนดรูปแบบสื่อสาร
 3. ประสานงาน ลงพื้นที่ สัมภาษณ์และถ่ายทำ
 4. ตัดต่อคลิปวีดีโอ
 5. เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่าเพื่อใช้เองและแบ่งปันไตรโคเดอร์ม่าหรือราเขียวมีคุณสมบัติกำจัดเชื้อราขาวหรือโรคโคนเน่ารักเน่าของต้นยางรากเน่าต้นทุเรียน ไตรโคเดอร์ม่าสามารถใช้รักษาโรคของพืชได้ดีกว่ายาเคมีภัณฑ์ และราคาถูกกว่าปลอดภัยกับสิ่งมีชีวิตรวมถึงสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้จักไตรโคเดอร์ม่ารวมถึงวิธีการขยายเชื้อเพื่อนำไปใช้และวิธีการใช้ในครั้งนี้เกษตรกรสามารถเข้าถึงหัวเชื้อไตรโคเดอร์ม่า มีความรู้ในคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนวิธีการขยายหัวเชื้อที่ถูกวิธีและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
 2. คลิปวีดีโอ ผ่านช่องทาง : Facebook page สมาคมประชาสังคมชุมพร Link : https://fb.watch/3VRxKKDMlK/
 3. Live สด : ผ่านช่องทาง Facebook page สมาคมประชาสังคมชุมพร
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 lock_open